Thiền nhịn ăn 49 ngày có kích thích sáng tạo, cải thiện sức khoẻ?

Thiền nhịn ăn 49 ngày có kích thích sáng tạo, cải thiện sức khoẻ?