Có thể sử dụng kết hợp nọc bọ cạp xanh và các phương pháp điều trị khác hay không?

Có thể sử dụng kết hợp nọc bọ cạp xanh và các phương pháp điều trị khác hay không?