Báo Công luận: "Vidatox tại Cuba và các nước trên thế giới, chúng tôi không phát hiện bất cứ điều gì bất thường..."

Báo Công luận: “Vidatox tại Cuba và các nước trên thế giới, chúng tôi không phát hiện bất cứ điều gì bất thường…”