Ht pharma triển khai dán tem điện tử phủ cào trên lọ sản phẩm vidatox®plus